Ons Doel

Kinders van die Lig het dit primêr ten doel om die evangelie aan soveel moontlik kinders uit te dra, asook om ’n ondersteuningsgroep te vestig vir die kinders waarmee gewerk is.  Daar word gepoog om die nodige toerusting aan die kinders te verskaf om hulle in staat te stel om sover moontlik selfstandige dissipels van Jesus Christus te word.  Die proses van die evangelisasie sluit ook in dat daar na die fisiese behoeftes van die kinders omgesien word soos wat die behoefte na vore om.  Dit is dus ’n uitreikaksie na mense buite die gemeente

Die sekondêre doel van die aksie is om hierdie tipe evangelisasie onder gemeentes in die AP Kerk te bevorder en verder die geleentheid vir gemeentelede te skep om die amp van die gelowige uit te leef deur meelewing in en hulp aan bedrywighede van die aksie.

“Kinders van die Lig” reik uit na kinders in nood. Ons spits ons toe op kinders wat uit swak sosio-ekonomiese omstandighede kom. Tot op hede was ons net in Pretoria werksaam, maar hoop om spoedig uit te brei na ander dele van Suid-Afrika. Die aksie staan onder toesig van die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos.

Die hoof metode waarop ons te werk gaan is om kinders te identifiseer en uit te nooi om ‘n gratis kamp by te woon. Op die kampe word na die geestelike en fisiese behoeftes van die kinders omgesien. Bekwame personeel hou toesig oor die kinders en verleen hulp, bystand en begeleiding aan kinders met probleme.  Die kampe bied die kinders ‘n veilige ruimte waar hulle weg van ongunstige omstandighede hul ten volle kan uitleef.

Na die kampe word daar nasorg gedoen wat selfs die kinders se gesinne kan insluit. Daar word ook  een keer ‘n maand ‘n gesamentlike byeenkoms te hou vir al die kinders wat op die kampe was.

Comments are closed.